کنفرانس‌ها و همایش‌های حوزه ترجمه

دارالترجمه رسمی در تبریز

کنفرانس‌ها و همایش‌های حوزه ترجمه
کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
14 تا 15 بهمن ماه 1395
برگزارکننده : مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
محورهای همایش :
ادبیات (مسائل جاری ادبیاتی مرتبط با قوم های مختلف)
ترجمه (مسائل جاری ترجمه مرتبط با زبان ها و گویش های مختلف)
راهکارها، پتانسیل ها و چالش های تجاری سازی و کارآفرینی زبان ها ی مختلف
آموزش زبان به غیر سخنوران آن
آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی برنامه آموزشی و یادگیری زبان ها
زبان شناسی (بررسی زبان ها و گویش های مختلف بر اساس زبان شناسی تئوری و کاربردی)
آواشناسی
واج شناسی
صرف و نحو
تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
معني شناسي
روان شناسي زبان
جامعه شناسي زبان
عصب شناسي زبان
زبان شناسي رايانه اي
زبانشناسی پیکره ای
زبان شناسی تاریخی
جامعه شناسی زبان
زبانشناسی مقابله ای
زبانشناسی تطبیقی
سبک شناسی
گونه شناسی زبانی
دوزبانگی
————————————————————————————————————-
کنگره بین المللی زبان و ادبیات
15 مهر ماه 1395
برگزارکننده : دانشگاه تربت حیدریه – دانشگاه فرهنگیان
محورهای همایش :
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
دستور زبان و زبان شناسی
ادبیات معاصر، پایداری و داستانی
ادبیات تطبیقی
ترجمه
آموزش
————————————————————————————————————-
همایش بین‌المللی ترجمه قرآن
25 تا 26 آذر ماه 1393
برگزارکننده : پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی
محورهای همایش :
کلیات ترجمه قرآن
جواز/عدم جواز ترجمه قرآن
اهمیت و ضرورت ترجمه قرآن
حمایت از ترجمه قرآن
ترجمه قرآن و اسلام‌شناسی
تحریف در ترجمه قرآن
نظارت بر ترجمه قرآن
برنامه آموزش ترجمه قرآن
کاربرد ترجمه‌های قرآن در آموزش زبان
تفاوتهای ترجمه کلام الله با کلام الناس
تفاوتهای ترجمۀ قرآن با متون ادبی غیرقرآنی
مقایسۀ ترجمۀ قرآن با ترجمۀ کتاب مقدس (تورات و انجیل)
بررسی ترجمه‌های قرآن به یک زبان خاص
تحول نظم و نثر فارسی در ترجمه‌های فارسی قرآن
اصول و روش ترجمه
ترجمه اسامی خاص در قرآن
نظرات مختلف در مورد ترجمه حروف مقطعه قرآن
ترجمه عناصر فرهنگ‌محور در قرآن
ترجمه آرایه‌های ادبی معنوی در قرآن
ترجمه آرایه‌های ادبی لفظی در قرآن
چالش‌های ترجمه قرآن
واحد ترجمه قرآن
اصول ترجمه قرآن
ترجمۀ واژگان چندمعنایی قرآن/(وجوه و نظایر در ترجمه‌های قرآن)
قصص قرآنی در ترجمه
مباحث نظری در ترجمۀ قرآن
ترجمه‌پذیری/ترجمه‌ناپذیری قرآن
نقد و ارزیابی ترجمه قرآن
پارادایم‌های ترجمه و ترجمۀ قرآن (تعادل، مطالعات توصیفی، اسکوپس…)
مسائل آتی ترجمۀ قرآن
قرآن پژوهی و ترجمۀ قرآن
مطالعات قرآنی در غرب و تأثیر آن بر ترجمه و تفسیر قرآن
دلایل زبان‌شناختی و فرازبانشناختی عدم امکان دست‌یابی به تعادل کامل در ترجمه قرآن
تصویر زن در ترجمه‌های انگلیسی قرآن
جامعه‌شناسی ترجمه قرآن
نقش نهادها (مرجعیت/علما، وقف، نذر …) و سازمان‌ها (دولتی، غیردولتی) در ترجمه قرآن و اشاعه آن
انواع ترجمه قرآن
ترجمه آوایی و آهنگین قرآن
ترجمه منظوم قرآن
ترجمه ادبی قرآن
ترجمه غیرمستقیم قرآن
ترجمه گروهی قرآن
ترجمه مجدد قرآن
ترجمه قرآن برای کودکان و نوجوانان
مترجم‌شناسی قرآن
ویژگی‌های مترجم قرآن
حضور مترجم در ترجمه‌های قرآن
خاورشناسان و ترجمه قرآن
هدف مترجم‌ها از ترجمه قرآن
ترجمه قرآن و جنسیت مترجم
مقدمه مترجمان قرآن
ترجمه قرآن و ایدئولوژی مترجم
کیفیت و ویژگی‌های ترجمه یک مترجم خاص
تاریخ ترجمه قرآن
نخستین ترجمه‌های قرآن
ترجمه‌های کهن قرآن
ترجمه‌های معاصر قرآن
نهضت‌های ترجمه قرآن
————————————————————————————————————-
کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
14 تا 15 بهمن ماه 1395
برگزارکننده : مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
محورهای همایش :
زبان ها و گویش ها :
آواشناسی
واج شناسی
صرف و نحو
تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
معني شناسي
گونه شناسی زبانی
زبان شناسی تاریخی
زبانشناسی تطبیقی
روان شناسي زبان
جامعه شناسي زبان
عصب شناسي زبان
زبان شناسي رايانه اي
زبانشناسی پیکره ای
جامعه شناسی زبان
زبانشناسی مقابله ای
سبک شناسی
آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی زبان ها و گویش ها
دوزبانگی
شبکه های اجتماعی
ادبیات :
ادبیات معاصر
ادبیات تطبیقی
شعر و نثر (داستانی و غیر داستانی)
ترجمه :
زبان شناسی (مسائل جاری زبان شناسی نظری و کاربردی)
آواشناسی
واج شناسی
صرف و نحو
تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
معني شناسي
روان شناسي زبان
جامعه شناسي زبان
عصب شناسي زبان
زبان شناسي رايانه اي
زبانشناسی پیکره ای
زبان شناسی تاریخی
جامعه شناسی زبان
زبانشناسی مقابله ای
زبانشناسی تطبیقی
سبک شناسی
آموزش، ارزیابی برنامه، برنامه ریزی
گونه شناسی زبانی
دوزبانگی
زبان شناسی قرآن
————————————————————————————————————-
کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان عربی
14 تا 15 بهمن ماه 1395
محورهای کنفرانس :
راهکارها، پتانسیل ها و چالش های تجاری سازی و کارآفرینی زبان عربی
مسائل جاری مرتبط با آموزش زبان عربی به غیر سخنوران زبان عربی
مسائل جاری زبانی مرتبط با زبان عربی :
آواشناسی
واج شناسی
صرف و نحو
تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
معني شناسي
گونه شناسی زبانی و گویش ها
زبان شناسی تاریخی
زبانشناسی تطبیقی
روان شناسي زبان
جامعه شناسي زبان
عصب شناسي زبان
زبان شناسي رايانه اي
زبانشناسی پیکره ای
جامعه شناسی زبان
زبانشناسی مقابله ای
سبک شناسی
آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی زبان عربی
دوزبانگی
زبان عربی و شبکه های اجتماعی
ادبیات (مسائل جاری ادبیاتی مرتبط با زبان عربی)
ترجمه (مسائل جاری ترجمه مرتبط با زبان عربی)
زبان شناسی قرآن(مسائل جاری مرتبط با زبان شناسی قرآن)
————————————————————————————————————-
کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
20 آبان ماه 1395
برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
محورهای همایش :
آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان
زبانشناسی
Applied Linguistics and Language Education
Corpus and Language Teaching
Educational Technology and Language Learning
English as a Lingua Franca and World Englishes
English for Academic or Specific Purposes
English Language Curriculum and Teaching Materials
Language and Culture
Language and Literature
Language Testing and Evaluation
Literature and Other Arts
Multimedia and ICT in English Language Education
Translation Studies and Language Teaching
علوم تربیتی :
آموزش و بهسای منابع انسانی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی
تحقیقات آموزشی
مدیریت آموزشی
سنجش و اندازه گیری
علوم روانشناسی :
روانشناسی تربیتی
روانشناسی عمومی
فلسفه تعلیم و تربیت
زبان وادبیات فارسی :
شیوه های آموزش زبان فارسی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
ادبیات از دیدگاه زبان شناسی
زبان شناسی و ترجمه
گویش های موجود درایران